آخر التعليقات

الاثنين، 1 أبريل 2013

خورشيد چراغ روشن و ماه تابان است

   الله متعال فرمود(تبارك الذي جعل في السماء بروجا و جعل فيها سراجاً و قمراً منيراً) الفرقان 61. يعنى "بزرگوار آن خدائى كه در آسمان بر ج ها مقرر داشت و درآن چراغ روشن خورشيد و ماه تابان را روشن ساخت "(فرقان ـ 61)

حقيقت علمى

نيروئى خورشيد (رئاكتر هسته اى هستى نيروئى خورشيد از سوزش هيدروجنى كه تشكيل شونده اساسى آن و تبديل آن به هليوم در داخل خورشيد توليد مى شود چونكه تيرگى و فشار بالا و حرارتى كه به 15 ميليون درجه مى رسيد، هست. چيزى كه منجر به پيدايش فعاليت هسته اى واتحاد چهارآتم هيدروجينى براى تشكيل يك آتم هليوم شود. و فرق توده ميان عناصر فعاليت    الله متعال فرمود(تبارك الذي جعل في السماء بروجا و جعل فيها سراجاً و قمراً منيراً) الفرقان 61. يعنى "بزرگوار آن خدائى كه در آسمان بر ج ها مقرر داشت و درآن چراغ روشن خورشيد و ماه تابان را روشن ساخت "(فرقان ـ 61)

حقيقت علمى

نيروئى خورشيد (رئاكتر هسته اى هستى نيروئى خورشيد از سوزش هيدروجنى كه تشكيل شونده اساسى آن و تبديل آن به هليوم در داخل خورشيد توليد مى شود چونكه تيرگى و فشار بالا و حرارتى كه به 15 ميليون درجه مى رسيد، هست. چيزى كه منجر به پيدايش فعاليت هسته اى واتحاد چهارآتم هيدروجينى براى تشكيل يك آتم هليوم شود. و فرق توده ميان عناصر فعاليت
و آنستكه ناشى از آن بصورت نيروى الكتريك آهن ربائى گسترند. پس اين الكتريك آهن ربائى از رويه خورشيد پرتوهاى كوتاه موجه اى را همراه پرتوهاى ديدنى و پرتوهاى ما دون قرمز وپرتوهاى ماوراى پنفشه گستراند. يعنى خورشيد نيروى خود را درونى آن از راه اتحاد هسته اى طبيعى در شريط شديدى از فشارى و تيرگى و حرارت از سر مى گيرد. گويا آن رئاكتور هسته اى ضخيم كه براى از سر دادن زمين با روشنائى و گرمى و نيرو تسخير شد. پس خورشيد ستاره و يك تنه اى آسمانى و تابان بشمارمى رود كه نيرويش را از خود مى گستراند در حاليكه ماه سياره بشمار مى رود و تنهء آسمانى ثابت و روشنائى است كه پرتوهاى كه از ستارگان و خورشيدها دريافت. مى كند واين شرح با وابسته هاى طبيعى سيارهء آن (ماه ها) مطابق است.

جهت معجزه گرى

آيه هاى قرآن مجيد از هزار و چهارصد سال يا بيشتر به فرق ميان ستاره و سياره (خورشيد وماه) اشاره كرد همين نتيجه كه ستاره  شناسان امروزى پس از كشف تلمسكوپ ها و انجام پژوهش هاى موتوفترى (روشنائى) وطيف روى ستارگان و سياره ها طى سده هاى گذشته به آن نتيجه رسيدند. پس سياره چيزى نيست جز يك جرم آسمانى تابانى كه نيرو را از خود مى گستراند. درحاليكه سياره يك جرم آسمانى با روشنائى ثابت پرتوهاى كه از ستارگان و خورشيدها را منعكس مى كند. و اين شرح با وابسته هاى طبيعى سياره ها (ماه ها) مطابق است پس خورشيد يك رئاكتور طبيعى هسته اى ضخيم بشمارمى رود كه در فضا به سرعت فوق العاده شنا مى كند
و روشنائى، نيرو و حرارت را با شكل هاى گونا گون و متغير چه از سوى حجم يا كيفيت آن دارد.
و آن قرص روشنائى ثابت دار نيست بلكه چراغ در خشان است مانند آنچه الله متعال فرمود: "و جعلنا سراجاً وهاجاً" (نبأ-13) يعنى و چراغ درخشان است (چراغى چون خورشيد) درخشان برافروختم  (سوره نبا-13)

و ماه يك سياره اى كه روشنائى خورشيد را منعكس مى كند كه شب تيرهء زمين را يرافروزد. بنا براين قرآن مجيد در مقرر فرمودن اين دو آيهء كريم سبقت داشت. پس چه كسى اين حقيقت ها را به محمد صلى الله عليه وسلم جز الله  بزرگوارا در بالاهاى خود خبر داده است.

پائين ترين منطقه روى سطح زمين

 الله متعال فرمويد: "غلبت الروم في أدنى الأرض و هم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل و من بعد و يومئذ يفرح المؤمنون" (الروم. 2-4)

يعنى: "روميان مغلوب (فارسيان) شدند در جنگى كه بنزديكتر زمين واقع شد و آنها پس از مغلوب شدن فعلى بزودى بر فارسيان باز غلبه خواهند كرد. (اين غلبه روميان) در اند سالى خواهند شد و كليهء امور عالم از قبل و بعد از اين همه بامر الله است و آن روز مومنان شاد ميشوند"(روم.2-4)

حقيقت علمى:

منابع تاريخى ياد مي كند كه جنگى ميان دو مملكت فارسى بيزانسى كه عبارت بود از امپراتورى رومانى واقع بود اين جنگ در منطقه اى ميان اذرعات و بصرى نزذيك درياى بسته صورت گرفته بود فارسيان در اين جنگ بر روميان غلبه گردند وآين پيروزى در سال 619م بود    الله متعال فرمويد: "غلبت الروم في أدنى الأرض و هم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل و من بعد و يومئذ يفرح المؤمنون" (الروم. 2-4)

يعنى: "روميان مغلوب (فارسيان) شدند در جنگى كه بنزديكتر زمين واقع شد و آنها پس از مغلوب شدن فعلى بزودى بر فارسيان باز غلبه خواهند كرد. (اين غلبه روميان) در اند سالى خواهند شد و كليهء امور عالم از قبل و بعد از اين همه بامر الله است و آن روز مومنان شاد ميشوند"(روم.2-4)

حقيقت علمى:

منابع تاريخى ياد مي كند كه جنگى ميان دو مملكت فارسى بيزانسى كه عبارت بود از امپراتورى رومانى واقع بود اين جنگ در منطقه اى ميان اذرعات و بصرى نزذيك درياى بسته صورت گرفته بود فارسيان در اين جنگ بر روميان غلبه گردند وآين پيروزى در سال 619م بود

در اين جنگ روميان پيزانس تلفات زياد را تحمل كردند و همه معاصران وقت انتظار داشتند كه امپراتورى ايشان كاملاً نابود مى شود ولى آن چيزى كه انتظار نبود صورت گرفت كه در ماه ديسمبر از سال 627م يك جنگ فاصله ميان بيزانسيان و امپراتورى فارسيان در منطقه اى نينواnieveh  واقع شد و روميان بر فارسيان غلبه كردند و پس از چند ماه اندك فارسيان ناچارشدند يك قرار داد را با روميان ببندند و اين قرار داد فارسيان را مجبور كرد كه منطقه هاى كه تسخير كردند به روميان بازگردانند. پس نقشه هاى جعفرافياى كه براى سطح پائين هاى زمين نقشى بسته شد روشن مى دهد كه پائين ترين منطقه روى سطح زمين آن منطقهء كه نزديك درياى بسته در فلسطين واقع است چون از سطح دريا بگودى (395) متر پاينتر است عكس ها واندازه هاى كه ما هواره ها انر اگرفته اند اين حقيقت را تاكيد كند

جهت معجزه گيرى:

در اين آيه هاى مجيد دو جهت معجزه گرى هست يكم خبر دهى قرآن مجيد از پيروزى روم بر فارسيان پس از شكست مفتضحانهء كه خورده بودند اين پيروزى در اند سالى بود پس اند سالى چون زبان شناسان زبان عربى مى گويند يك شماره ميان پنج و هفت يا ميان يك و نه است
و آنچه قرآن مجيد بدان قول داد پس از هفت سال صورت گرفت چون يك جنگ ديگر ميان فارسيان و روميان در سال 627م در گرفت و روميان در اين جنگ پيروز شدند و اين پيروزى در همين وقتى بود كه مسلمانان بر مشركان قريش در جنگ بدر بزرگ غلبه كردند پس اين پيروزى در چشم عرب مشركان محال بود. تا اندازهء كه اين آيه ها را با مسخره دريافت كردند و با شتاب زدگى رهن را به مسلمانان دادند. اگر اين پيروزى ادعاشده بشود مسلمانان اين رهن را ميگيرند پس نوميد شدند ومعجزهء قرآن مجيد صورت گرفت و معجزهء قرآن در آنستكه از پيروزى روميان پيش از آنستكه صورت گيرد به مردم خبر داده است جهت دوم معجزه گرى در اين آيه هاى كريم كه حقيقت جغرافيائى را مقرر فرمايد در حاليكه هيچ كس در آنوقت از آن آگاهى نداشته بود چون خبر داد كه روميان در جنگى كه با فار سيان بنزديكترين زمين صورت گرفت شكست خوردند واژه (أدنى)نزديكترين در زبان عربى دو معنى دارد نخست
 (نزديگيترين) دوم (پائين ترين) است پس اين واژه از يك سو بمعنى نزديگترين منطقه از شبه جزيره عرب است اين از سوى ديگر بمعنى پائين ترين منطقه روى سطح زمين است چون اين منطقه از سطح دريا با 1312 پا (حدود 400 متر) پائين تراست. و اين منطقه پائين ترين نقطه را كه ما هواره ها بر زمين عكسبردارى كرده اند اين بگفته دائرة المعارف انگليسى است  سپس حقيقت تاريخى تاكيد مى كند كه اين جنگ در بسيار پائين منطقه از منطقه هاى جهان در حوض درياى بسته صورت گرفت هيچ فن آورى جديد نبود بنا بر اين محال بود كه كسى در آن وقت بداند كه اين منطقه بسيار پائين منطقه در جهان است مگر اين برهان نيست كه قرآن مجيد وحى از پيش الله است

الله متعال مى فرمايد:"و قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها"

 (و بگو ستايش مخصوص الله است كه بزودى آيات قدرتش را بشما ارائه خواهد داد تا آنرا بشناسيد.)

خنزیر(سوّر) کےگوشت کے حرام ھونے کی سائنسی دلیل

  ارشادربانی ھے: "قل لا أجد   فی  ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمأ مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً  اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم"(سورة الأنعام الآية 146)
ترجمہ:
   آپ کھدیجئے کہ جر کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آۓ ان میں تو میں کوئی حرام نھین پاتا کسی کھانے والے کیلئے جو اس کو کھاۓ ، مگر یہ کہ وہ مردار ھو یا کہ بہتا ھوا خون ھو یا خنزیر کا گوشت ھوا کیونکہ وہ بالکل ناپاک ھے یا جو شرک کا ذریعہ ھو کہ غیر اللہ کیلئے نامزد کر دیا گیا ھو۔ پھر جو شخص مجبور ھو جاۓ بشرطیکہ نہ تو طالب لذت ھو اور نہ تجاوز کرنے والا ھو تو واقعی آپ کا رب غفور رحیم ھے (سورہ انعام 146)    سائسنی حقیقت:
سائنسی نے  اسلامی شریعت میں ممنوعہ چیزوں کے بعض اسباب جاننے کی کوشش کی جس کو متبعین شریعت نے خورد بینوں کے انکشاف سے پہلے صدیوں تک عمل کیا ھے۔ ترتیب کے ساتھ مردار، اس سے بکتیریا (کٹاڑو) پروان چڑھتے ھیں ، خون اسکے کٹاڑو تیزی اور کثرت کےساتھ بڑھتے ھیں اور اخیر میں خنزیر (سوّر) جسکے بدن میں تمام جہاں کی بیماریاں اور گندگیاں جمع ھیں ، اور کسی بھی طرح کی صفائی ستھرائی ان کو دور نھیں کر سکتی جیسے کہ ایک پودا (حلوف) نامی ھے جس کے اندر کیڑے بیکتیریا اور ایسے وائرس ھوتے ھیں جن کو وہ انسان اور جانوروں میں منتقل کرتا ھے ۔ اور بعض خنزیرکے ساتھ خاص ھے جیسے (TRCHINELLA) اور (Balantidium Dysentery) اور (Taenia Solium)اور (Spiralis)۔ اور بعض کے اندر ایسے بہت سےامراض ھوتے ھیں جو انسان کے درمیان مشترک ھوتے ھیں ۔ اور (فاشیولا)کیڑے کے اندر انفلونزا کے جراثیم ھوتے ھیں ۔ اور (ASCARIS) اور پیٹ کے سانپ (Fasciolopsis Buski) ۔ چین میں بہت زیادہ ھوتے ھیں ۔ اور خنزیر پالنے والوں اور ان سے میل جول رکھنے والوں کے اندر (Balantidiasis) کا مرض وبائی شکل میں ظاھر ھوتا ھے۔ جیسا کہ محیط ھادی (Pacific Ocean) کےایک جزیرے میں خنزیر کے پائخانے کے پھیلانے کےنتیجہ میں ھوا۔ اور یہ مرض مصنوعی طور پر ترقی یافتہ ملکوں میں جہاں جہاں خنزیر پاۓ جاتے ھیں ۔ جبکہ وہ لوگ اس کا دعوی کرتے ھیں کہ اس کی گندگیوں پر جدید ٹکنیک کےذریعہ وہ قابو پانے کی کوشش کرتے ھیں ، اور خاص طور سے جرمنی، فرانس ، فلپائن اور وینژویلامیں بغیر سرٹیفیکیٹ کے اسکے گوشت کو حرام قرار دیتے ھیں اور خنزیر کے پٹھوں کی گوشت کھانے کی صورت میں (Trichinellosis) کا مرض لگ جاتا ھے ۔ جس کی وجہ سے عورت کے معدوں سے آواز نکلنے لگتی ھے اور کیڑے پیدا ھو جاتے ھیں جن کی تعداد دس ھزار ھوتی ھے پھر یہ کیڑے خون کے راستہ سےانسان کےپٹھوں مین منتقل ھوجاتے ھیں اور پھر لگنے والے امراض کی شکل اختبار کر لیتے ھیں البتہ (Spiralis) کا مرض بیمارخنزیر کے پٹھے کھانے سے لگتا ھے ۔ اور انسان کی آنتوں کے اندر کيڑا پروان چڑھنے لگتا ھے جس کی لمبائی کبھی کبھی سات میٹر ھوتی ھے۔ جس کا کانٹے وار سر آنٹوں کی دیواروں کےاندر اور خون کے دوران کیلئے بڑی دشواری کا سبب بنتا ھے ۔ اور اسکی چار چو سنے والی چونچیں اور ایک گردن ھوتی، ھے جس سے چونچ دار کیڑے وجود میں آتے ھیں جن کا ایک مستقل وجود ھوتا ھے ، جنکی تعداد ھزار تک ھوتی ھے ، اور ھر بار ھزار انڈے پیدا ھوتے ھیں اور انڈوں سے ملوث کھانا کھانے کی صورت میں (Taenia Solium) کا مرض لگ جاتا بیں جس سے کیڑے پیدا ھو کر خون میں منتقل ھو جاتے ھیں اور خطرے کا باعث بن جاتے ھیں۔
  اور یہ مرض محض اسیپرالس(Spiralis) کےلگنے کی وجہ سے نھیں ھوتا،
سبب اعجاز:
خنزیر بہت بری اور گندی طبیعت کاجانور ھے ۔ اور بت برستوں کے نزدیک اس کی نفرت اس حد سے بڑھی ھوئی ھے کہ اس کو ھرطرح کےخیرکیلئے سم قاتل تصور کرتے ھیں، چنانچہ قدیم واقعات کی روشنی مین مصریون کے نزدیک حورس کو ، اور کنانیوں کے نزدیک ادون (بعل) یونانیون کےنزدیک ادونیس کواور بر صغیر ایشیاء کو میں (اتیس) کو اسی نے ہلاک کیا ھے۔ اور قدیم مصر میں خنزیر چرانے کا پیشہ سب سے ذلیل پیشہ سمجھا جاتا تھا جس کو صرف فقراء ھی انجام دیا کرتے تھے ، اور خنزیر چانے والوں کو ھیکل ومعابد میں داخل ھونے کی اجازت نہ تھی ، نہ ھی سواۓ خنزیر کےچرواھوں کی لڑکیوں کے کسی اور قبیلہ سے شادی کی اجازت تھی، اور خنزیر کو چھونے والوں کیلئے غسل واجب تھا ۔ اور اھل کتاب کے نزدیک – خواہ وہ اس کی مخالفت کریں- یہ حرام ھے- لیکن قرآن کریم نےاس کےگوشت کھانے سے منع کرنے کی علت یہ کہکر بیان کیا کہ (فإنه رجس ) بے شک وہ ناپاک چیز ھے، اور رجس (filth) ایسا جامع کلمہ ھے جس کے اندر گندگی ، نجاست ، اذیت ،ضرر، ھر طرح کا مفھوم ھے اور اسکا گوشت کھانے کی ممانعت اور اس کو بحیثیت کھانے کے استعمال کی ممانعت کے سلسلے میں مزید تین جگھوں پر ذکر آیا ھے۔
 ارشاد باری ھے :"إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم"(سورة البقرة الآية 173)
ترجمہ:تم پر مردہ اور (بہا ھوا) خون اور سور کا گوشت اور ھر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ھو حرام ھے، پھر جو مجبور ھو جاۓ اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ھو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نھیں، اللہ تعالی بخشش کرنے والا مھربان ھے(آیت 173)
  دوسری جگہ ارشاد ھے " إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم"(سورة النمل الآية 115"
ترجمہ: تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گرشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جاۓ حرام ھیں ، پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے نہ وہ خواھشمند ھو اور نہ حد سے گزرنے والا ھو تو یقینا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ھے۔ (سورہ النمل 115)
تیسری جگہ ارشادھے : "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموؤدة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق"
(سورة المائدة الآية 3)
ترجمہ: تم پرحرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گرشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ھو ، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ھو، اور جو کسی ضرب سے مرگيآ ھو ، اور جو اونچی جگہ سے گر کرمراھو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ھو ، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ھو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نھیں اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ھو، اور یہ بھی کہ قرعہ کے تیروں کے ذریعہ فال گیری کرو یہ سب بد ترین گناہ ھیں۔
اور کھانے مین حرمت عام ھےجس میں چربی بھی شامل ھے اور تنہا یھود پر اسکی حرمت اس بات کی تاکید ھے کہ گوشت کے ساتھ ساتھ کھانے کے طورپر چربی بھی اس میں شامل ھے۔
ارشادباری ھے:"وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون "(سورة الأنعام ألآية 146)
ترجمہ : اور یھود پر ھم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گاۓ اور بکری میں سے ان  دونوں کی چربیاں ان پر ھم نے حرام کر دیتی ھیں مگر وہ جو انکی پشت پر یا انتڑیوں میں لگي ھو ، یا جو ھڈی سے ملی ھو انکی شرارت کے سبب ھم نے ان کو یہ سزا دی اور ھم یقیناسچے ھیں ۔
اور گوشت کی حرمت چربی کی حرمت پر بھی شامل ھے جس طرح کہ جانور کا چارہ انسان کھاۓ ،اور قرآن کریم کے نزول کے وقت خنزیر کے نقصانات کو کوئی نہ جانتا تھا تو جب قرآن کریم علیم وحکیم کے علم سے نازل نھیں ھوا تو شریعت کےاندر یہ احتیاط کہاں سے آئی ۔
ارشاد ربانی ھے "وكذب به قومك وهو الحق ،قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون"(سورة الأنعام الآية 66-67)
ترجمہ: اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ھے حالانکہ وہ یقینی ھے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر تعینات نھیں کیا گیا ھوں ۔ ھر خبر (کے وقوع) کا ایک وقت ھے اور جلدھی تم کو معلوم ھو جاۓگا ۔      (سورہ انعام66-67)

اس کو اسکی بالی میں چھوڑ دو


ارشاد باری تعالی ھے:"يوسف أيها الصديق أفتنا فى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ، قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلا مما تأكلون ، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون ،ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون."   (سورة يوسف الآيات 45-49  )
ترجمہ:اے یوسف بڑے سچے؛ آپ ھم لوگوں کو اس خواب کا جواب یعنی تعبیر دیجئے کہ سات گائیں موٹی ھیں ان کو سات دبلی گائیں کھا گئیں اور سات بالیں سبز اور سات خشک بھی ھیں، تا کہ میں ان لوگوں کےپاس لوٹ کرجاؤں اور بیان کروں۔ تاکہ ان کو بھی معلوم ھو جاۓ ۔ آپ نے فرمایا کہ تم سات سال متواتر خوب غلہ بونا، پھر جو فصل کاٹو تو اس کو بالوں میں رھنے دینا تا کہ گھن نہ لگ جاۓ، ھاں مگر تھوڑا سا جو تمہارے کھانے میں آۓ ۔ پھر اس سات برس کے بعد سات برس اور ایسے سخت اور قحط کے آئیں گے جو کہ اس تمام تر ذخیرہ کو کھا جائیں گے، جس کو تم نے ان برسوں کیلئے جمع کر کے رکھا ھوگا ھاں مگر تھوڑا سا جو بیج کی واسطے رکھ چھوڑو گے ۔ پھر اس سات برس کےبعد ایک برس ایسا آۓگا، جس میں لوگوں کیلئے خوب بارش ھوگی اور بیج اسکے نچوڑیں گے ۔
سائنسی حقیقت:
        سخت ماحول اور حالات میں پیداوار کی حفاظت کیلئے بالیوں میں بیج کو محفوظ رکھنا ایک بنیادی نظام سمجھا جاتاھے۔ اور یہ زراعت، اسٹاک ٹیکنیک اور پیداوار سب کو جامع ھے ۔ اور ڈاکٹر عبد المجید بلعابد اور انکے رفقاء نے گیھوں کےدانون پر مغرب رباط یونیورسٹی میں تجربہ کیا اور دو سال تک بالیوں میں چھوڑے ھوۓ دانوں کا باھر نکلے ھوۓ دانوں سے موازنہ کیا ابتدائی نتائج میں معلوم ھوا کہ بالیوں کےاوپر کوئی صحی تغیر نھیں ھوا اور وہ صد فیصد صحیح اپنی حالت پر بر قرار رھی یہ بھی معلوم ھونا چاھئیے کہ اسٹاک کی جگہ عام تھی جس میں حرارت اور رطوبت وغیرہ کا کوئی خیال نھیں رکھا گیا ۔ اس وقت یہ بات واضح ھو گئی کہ بالی میں چھوڑے ھوۓ دانوں نے پانی کی اچھی خاص مقدار کھودی ھے  اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بالیوں سے جدا دانوں کے مقابلے میں خشک ھو گئے ھیں  اس کا مطلب یہ ھے کہ بالی سے نکلے ھوۓ گیھوں کا وزن 20.3٪ پانی ھوتا ھے جو سلبی طور پر ان دانوں کی کاشت، نمو اور غذائی قدرت پر اثر انداز ھوتا ھے چونکہ پانی کی وجہ سے اس کا سڑنا اور صحی طور پر خراب ھونا آسان ھوتا ھے ، پھر محققین نے نمو کے ممیزات (جڑوں اور تنوں کی لمبائی) کا بالی میں باقی رھنے والے دانوں اور بغیر بالی کے دو سال تک رھنے والے دانوں کےدرمیان موازنہ کیا جس سے  یہ ظاھر ھوا کہ بالیوں میں رھنے والے دانے جڑوں کی لمبائی کے اعتبار سے بیس فیصد اور تنوں کی لمبائی کے حساب سے 32 فیصد نمو میں بہتر ھوتے ھیں۔ پھر محققین نے بغیر کسی کمی زیادتی اور تبدیلی کے بغیر باقی رھنے والے پروٹین اور عام شکر کا اندازہ لگایا۔ جس سے معلوم ھوا کہ بالیوں سے الگ ھونے والے دانوں میں دو سال بعد پروٹین کی 32 فیصد اورایک سال بعد بیس فیصد کمی ھو جاتی ھے، جبکہ بالیوں میں باقی رھنے والے دانوں کےاجزاء میں کوئی تبدیلی نھیں ھوتی۔
سبب اعجاز:
ارشادباری تعالی:"فما حصدتم فذروه فى سنبله"(جو فصل کاٹو اسکو اس کی بالوں میں چھوڑ دو)
اس سے یہ معلوم ھوتا ھے کہ دانوں کو بالیوں میں اسٹاک رکھنا زمانے کی دست برد سے محفوظ رکھنے کیلئے سب سے بہتر ین اسلوب اور عمدہ ٹکنیک ھے، اس آیت کریمہ میں دو سائنسی نکتے ملتے ھیں ۔
1-   پندرہ سال کےاندر کاشت کے دانوں کی صلاحیت کی تحدید یہ ان سات سالوں کا محصول ھےجن میں لوگ پابندی کے ساتھ کھیتی کریں گے اور کاٹیں گے ،اور یہ سر سبزی اور ھر بالی کے سال ھیں۔ اس کے بعد سات سخت اور خشکی اور قحط کے سال آئے گا ۔ اس کے بعد ایک سال یعنی پندرھواں سال آئے گا جس میں لوگوں کو مدد ملے گی ، اور وہ پھلوں سے رس نکالیں گے ، اس سائنسی تحقیق میں اس بات کا بھی علم ھو ا کہ پندرہ سال کی مدت دانوں کے اندر نمو اور کاشت کے اعتبار سے سب سے آخری مدت ھے۔
2-   اسٹاک کاطریقہ: ارشاد باری تعالی "فذروه فى سنبله"(جو فصل کاٹو اسکو اسکی بالوں میں چھوڑ دو)۔
اور یہ تجرباتی تحقیق کےذریعہ معلوم شدہ ایک سائنسی طریقہ ھے جس سے یہ بھی معلوم ھوتا ھے کہ دانوں کے اسٹاک کا سب سے بہتر اور عمدہ طریقہ وھی ھے جس کی طرف اللہ کے نبی یوسف علیہ الصلاة والسلام نے اللہ کی وحی سے اشارہ کیا ھے اور یہ بھی معلوم ھوا کہ یہ طریقہ پرانے زمانے میں خاص طور سے قدیم مصریوں میں معروف نہ تھا بلکہ وہ تو بالیوں سے الگ کر کے دانوں کا اسٹاک کیا کرتے تھے اس طرح سے یہ دانوں کا بالیوں میں اسٹاک کرنے میں ایک سائنسی سبب ھے تاکہ ان کے اندر کوئی تبدیلی یا خرابی نہ آۓ اور قرآن کریم کا اس حقیقت کو بیان کرنا قرآن کریم کی عظمت اور اس کے دقیق علم میں چار چاند لگاتا ھے اور اللہ کی وحی ھونے کو ثابت کرتا ھے۔

احساس درد كشى

   الله متعال فرمود:" إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها فذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً" (النساء-56)

يعنى: " آنانكه به آيات ما كافر شدند بزودى به آتش دوزخشان درافكنيم كه هرچه پوست تن آنها بسوزد پوستى ديگرش مبدل سازيم تا بخشند سختى عذاب را كه همانا الله مقتدر و كارش از روى حكمت است" (نساء 56)

همچنين فرمود:"و سقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم" (محمد-15)

يعنى:"(وآب جوشان (جهنم) نوشانيده شدند تا روده هايشان را پاره پاره گرداند " (محمد 15)

حقيقت علمى:

عقيدهء كه پيش از كشف هاى علمى حكمفرما بود كه تن همگى با دردها حس مى كند
و براى هيج يك روشن نبود كه پوست تن خاتمه هاى عصبى متخصص نقل احساس ها و درد ها دارد تا آنوقتى كه نقش خاتمه هاى عصبى در پوست كشف شد و پوست مهمترين عضو است زيرا شمارش بيشتر از آنها دارد دكترهيد heads, sclassification   احساس پوستى را به دو گروه تقسيم كرد احساس دقيقى epicritic  مخصوص به تشخيص حاسه دست زنى سبك وتفاوت ساده در گرما است و احساس اولى protopathic  مخصوص درد و گرماى سخت است و هر كدام با نوع از واحدهاى عصبى كار مى كند. همچنين سلول ها است مخصوص كشف تحولات ويژه در محيط زيست receptors  وبه چهار نوع منقسم شود: سلول هاى كه با محيط زيست  (exteroceptoceptors) متأثر شود و آن مخصوص حاسه دست زنى است و جرم هاى (مايز) metssners corpuscles وجرم هاى (ميركل) merkels corpu scles    الله متعال فرمود:" إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها فذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً" (النساء-56)

يعنى: " آنانكه به آيات ما كافر شدند بزودى به آتش دوزخشان درافكنيم كه هرچه پوست تن آنها بسوزد پوستى ديگرش مبدل سازيم تا بخشند سختى عذاب را كه همانا الله مقتدر و كارش از روى حكمت است" (نساء 56)

همچنين فرمود:"و سقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم" (محمد-15)

يعنى:"(وآب جوشان (جهنم) نوشانيده شدند تا روده هايشان را پاره پاره گرداند " (محمد 15)

حقيقت علمى:

عقيدهء كه پيش از كشف هاى علمى حكمفرما بود كه تن همگى با دردها حس مى كند
و براى هيج يك روشن نبود كه پوست تن خاتمه هاى عصبى متخصص نقل احساس ها و درد ها دارد تا آنوقتى كه نقش خاتمه هاى عصبى در پوست كشف شد و پوست مهمترين عضو است زيرا شمارش بيشتر از آنها دارد دكترهيد heads, sclassification   احساس پوستى را به دو گروه تقسيم كرد احساس دقيقى epicritic  مخصوص به تشخيص حاسه دست زنى سبك وتفاوت ساده در گرما است و احساس اولى protopathic  مخصوص درد و گرماى سخت است و هر كدام با نوع از واحدهاى عصبى كار مى كند. همچنين سلول ها است مخصوص كشف تحولات ويژه در محيط زيست receptors  وبه چهار نوع منقسم شود: سلول هاى كه با محيط زيست  (exteroceptoceptors) متأثر شود و آن مخصوص حاسه دست زنى است و جرم هاى (مايز) metssners corpuscles وجرم هاى (ميركل) merkels corpu scles  سلول هاى مو خاتمه پيازچه هاى كروز eruseendbulbes  كه مخصوص سرما است لوله هاى روفنى ruffinis cylini  كه مخصوص گرما است خاتمه هاى عصب هاى نقل كن احساسات درد كشى است پس پوست ثروتند تر جزء از لحاظ خاتمه هاى عصب هاى نقل كن درد كشى و گرما است همچنين دانشمندان كالبد شكافى ثابت كردند كه آنكسى كه پوستش سوخته شد بيشتر با درد كشى بعلت پوسيدگى خاتمه هاى عصبى نقل كن درد حس نمى كند برخلاف سوزش هاى كمتر (درجهء دوم) است چون درد كشى سخت تر بعلت بر انگيجتگى خاتمه هاى عصبى اشكارا است همچنين دانشمندان كالبد شكافى ثابت كردند كه روده هاى باريك از رود خالى از پذيرائى كنان حسى است درحاليكه در منطقه مسريقا با انبوهى هست كه ميان زير پوست و پرده خارجى روده هاى كه با زير پوست پركن پوشيده شد واقع است و در همين منطقه چندى زياد از جرم هاى (باسنيى كه بزرگى زيرپوستى 20400 سم مكعب مى رسد ومساوى با همين بزرگى پوست بيرونى تن است همچنين برخورد كن دردكشى receptors  و واحد هاى حسى ديگرى كه در روده ها هست با آنچه در پوست هست شباهت دارد000

جهت معجزه گرى:

الله منزه و متعال روشن داد كه پوست جاى درد است پس الله بزرگوارا  پوست در آيه نخست به احساس بست ودر حاليكه پوست پوسيده وسوخته شود وتشكيلاتش و وظيفه اش را بر باد بدهد و احساس درد شكنجه از بين برود پوست جديىد با تشكيلات و وظيفه هاى تمام كه خاتمه هاى عصبى متخصص احساس گرما و درد سوزش نقش هايش و وظيفه هايش را بيانجامد تا اين انسان كافر با آيه هاى الله متعال شكنجه سوزش آتش را چشد. دانش نو كشف كرد كه خاتمه هاى عصبى مربوط به احساس گرما و درد هاى سوزش با انبوهى جز در پوست نيست و هيج كسى نتوانست از اكتشاف دقيقى و پشرفتهء علم كالبدشكافى با دقت كه اين حقيقت كه قران مجيد از چهارده سده نشان داد بشناسد بدين طور معجزه و آيه هاى الله متعال اشكارشود

قران مجيد كافران را با شكنجه به آب جوشانى كه در آيهء دوم روده هايشان را پاره پاره كند پس راز بر ملا شد ولى اگر پاره شد آب جوشان از آب به منطقهء مساريقاى ثروتمند با پذيرا كنان گرما و درد و خاتمه هاى عصبى نقل كن آنها به مغز بيرون شود  سپس انسان دراين وقت به سخت تر درجه هاى د رد كشى حس مى كند. بدين طورمعجزه گرى علمى درد كشى از راه سازگارى ميان حقيقت هاى پزشكى و معجزه هاى قرآن مجيد آشكار شود